Hồ sơ

Những mùa vàng trên miền biên giới

Những mùa vàng trên miền biên giới

Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Xung kích giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn

Xung kích giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn

Quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua

Quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua

Xung kích giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn

Xung kích giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn

Triển khai hiệu quả chiến lược quốc phòng là góp phần bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa

Triển khai hiệu quả chiến lược quốc phòng là góp phần bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa

Quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua

Quân đội ta khó khăn nào cũng vượt qua

Không ở đâu bằng quê hương mình

Không ở đâu bằng quê hương mình

Những “sứ giả” hữu nghị

Những “sứ giả” hữu nghị

Đoàn kết cán-binh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Đoàn kết cán-binh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

Quân đội Việt Nam tích cực tham gia vào các cơ chế, diễn đàn đa phương

Quân đội Việt Nam tích cực tham gia vào các cơ chế, diễn đàn đa phương

Quân đội phát huy vai trò xung kích trong khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quân đội phát huy vai trò xung kích trong khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quân dân chung tay đổi thay vùng đất khó

Quân dân chung tay đổi thay vùng đất khó

Đánh thắng trận đầu - truyền thống vẻ vang của Quân đội ta

Đánh thắng trận đầu - truyền thống vẻ vang của Quân đội ta

Quân đội phát huy vai trò xung kích trong khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Quân đội phát huy vai trò xung kích trong khắc phục hậu quả bom, mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh

Ở nơi biến ước mơ thành hiện thực

Ở nơi biến ước mơ thành hiện thực

  Mãi xứng đáng “được dân mến, được dân tin muôn phần”

Mãi xứng đáng “được dân mến, được dân tin muôn phần”