/ho-so-su-kien/ky-niem-70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-19-12-1946-19-12-2016
/ho-so-su-kien/ky-niem-70-nam-ngay-toan-quoc-khang-chien-19-12-1946-19-12-2016
“Kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”
go top