/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020
/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020
Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, cổ vũ động viên đội tuyển xe tăng Việt Nam
go top
<