/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi
/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi
Tiếp tục xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ
go top