Chiến thắng Ba Gia - nét độc đáo về nghệ thuật quân sự

Chiến thắng Ba Gia - nét độc đáo về nghệ thuật quân sự

Linh hoạt tác chiến

Linh hoạt tác chiến "đánh điểm, diệt viện"

Tổ chức giao thông, thông tin liên lạc kịp thời

Tổ chức giao thông, thông tin liên lạc kịp thời

Trận chiến đấu quả cảm ở thôn Nội

Trận chiến đấu quả cảm ở thôn Nội

Xác định đúng mục tiêu, hiệp đồng tác chiến linh hoạt

Xác định đúng mục tiêu, hiệp đồng tác chiến linh hoạt

Chia nhỏ... tổ hợp tên lửa phòng không

Chia nhỏ... tổ hợp tên lửa phòng không

Đánh địch ứng cứu giải tỏa chiến dịch

Đánh địch ứng cứu giải tỏa chiến dịch

Dùng bãi cọc bẫy tàu địch

Dùng bãi cọc bẫy tàu địch

Dùng vật liệu tại chỗ nghi binh lừa địch

Dùng vật liệu tại chỗ nghi binh lừa địch

Vận động phục kích đánh trận Bình Đức

Vận động phục kích đánh trận Bình Đức

Bước ngoặt của quyết định chuyển phương châm tác chiến

Bước ngoặt của quyết định chuyển phương châm tác chiến