Khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong tuyên truyền pháp luật

Khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong tuyên truyền pháp luật

Đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền cho ngư dân

Đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền cho ngư dân

Đưa kiến thức pháp luật đến trường vùng cao

Đưa kiến thức pháp luật đến trường vùng cao

Ngăn chặn “bàn tay đen” trong đấu giá tài sản

Ngăn chặn “bàn tay đen” trong đấu giá tài sản

Phiên tòa giả định trong trường học

Phiên tòa giả định trong trường học

Đồn Biên phòng Phước Lộc: Đa dạng công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Đồn Biên phòng Phước Lộc: Đa dạng công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Có kiến thức pháp luật nhờ Bộ đội Biên phòng

Có kiến thức pháp luật nhờ Bộ đội Biên phòng

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào Khmer

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào Khmer