Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU TÁ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN HỮU TÁ từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ VĂN MINH từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ VĂN MINH từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ XUÂN TÁC từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ XUÂN TÁC từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ HẢI VÂN từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ HẢI VÂN từ trần

Đại tá GIÁP VĂN TÚC từ trần

Đại tá GIÁP VĂN TÚC từ trần

Đại tá VŨ CAO PHƯƠNG từ trần

Đại tá VŨ CAO PHƯƠNG từ trần

Đồng chí Thượng tá TRƯƠNG VĂN THÊM từ trần

Đồng chí Thượng tá TRƯƠNG VĂN THÊM từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐỨC LẠC từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ ĐỨC LẠC từ trần

Đại tá PHẠM BÁ SƠN từ trần

Đại tá PHẠM BÁ SƠN từ trần

Thượng tá NGUYỄN VĂN NGÀN từ trần

Thượng tá NGUYỄN VĂN NGÀN từ trần

Đại tá KIỀU VĂN MÂU từ trần

Đại tá KIỀU VĂN MÂU từ trần

 Đồng chí Đại tá NGUYỄN THÀNH LONG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THÀNH LONG từ trần

 Đồng chí Đại tá NGUYỄN NAM HƯNG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN NAM HƯNG từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM VĂN PHÚ từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM VĂN PHÚ từ trần

Đồng chí Trung tá LÊ BÁ THÀNH từ trần

Đồng chí Trung tá LÊ BÁ THÀNH từ trần