Đồng chí Đại tá ĐÀO QUYẾT THẮNG từ trần

Đồng chí Đại tá ĐÀO QUYẾT THẮNG từ trần

 Đồng chí Đại tá TRẦN THỤY từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN THỤY từ trần

Đồng chí Trung tá TRẦN VĂN SƠN từ trần

Đồng chí Trung tá TRẦN VĂN SƠN từ trần

Đồng chí Đại tá ĐẶNG VĂN KHÍCH từ trần

Đồng chí Đại tá ĐẶNG VĂN KHÍCH từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN HUY CẦU từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN HUY CẦU từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN MẠNH HỒNG từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN MẠNH HỒNG từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ NGHI từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ NGHI từ trần

Phó giáo sư, Nhà giáo Ưu tú ĐẶNG THỊ HẠNH từ trần

Phó giáo sư, Nhà giáo Ưu tú ĐẶNG THỊ HẠNH từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRUNG LỮ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRUNG LỮ từ trần

Đồng chí ĐÀO THỊ HÒE từ trần

Đồng chí ĐÀO THỊ HÒE từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ XUÂN QUẾ từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ XUÂN QUẾ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN MINH TUA từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN MINH TUA từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN PHÚ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN PHÚ từ trần

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH THOA từ trần

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH THOA từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN VĂN ĐÌNH từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN VĂN ĐÌNH từ trần