Đồng chí Thiếu tướng TRẦN QUANG TÙY từ trần

Đồng chí Thiếu tướng TRẦN QUANG TÙY từ trần

 Đồng chí Thiếu tướng TRẦN ĐÌNH TẤN từ trần

Đồng chí Thiếu tướng TRẦN ĐÌNH TẤN từ trần

Đại tá LÊ SẦM từ trần

Đại tá LÊ SẦM từ trần

 Đồng chí Đại tá  TRẦN VĂN HOA từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN VĂN HOA từ trần

Đồng chí Đại tá HỒ VINH QUANG từ trần

Đồng chí Đại tá HỒ VINH QUANG từ trần

Đồng chí Đại tá HOÀNG VĂN ĐỨC từ trần

Đồng chí Đại tá HOÀNG VĂN ĐỨC từ trần

Đại tá ĐÀO XUÂN CHIÊM từ trần

Đại tá ĐÀO XUÂN CHIÊM từ trần

Đại tá, TTƯT VŨ ĐĂNG THỤC từ trần

Đại tá, TTƯT VŨ ĐĂNG THỤC từ trần

Đồng chí Thượng tá PHẠM QUANG từ trần

Đồng chí Thượng tá PHẠM QUANG từ trần

Kính báo

Kính báo

 Đồng chí Đại tá TRẦN QUANG TRỌNG từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN QUANG TRỌNG từ trần

 Đồng chí Trung tướng TRẦN LINH từ trần

Đồng chí Trung tướng TRẦN LINH từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ TRỌNG HIỆP từ trần

Đồng chí Đại tá VŨ TRỌNG HIỆP từ trần