Đồng chí Đại tá TRẦN XUÂN KIỀU từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN XUÂN KIỀU từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TẤN từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TẤN từ trần

Đồng chí Đại tá LÃ MẠNH THI từ trần

Đồng chí Đại tá LÃ MẠNH THI từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM NGỌC KHUÊ từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM NGỌC KHUÊ từ trần

Đồng chí VŨ QUỐC HÙNG từ trần

Đồng chí VŨ QUỐC HÙNG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THÀNH TÂM từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THÀNH TÂM từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM MINH NGỌC từ trần

Đồng chí Đại tá PHẠM MINH NGỌC từ trần

Đồng chí Thượng tá NGUYỄN VĂN BỐN từ trần

Đồng chí Thượng tá NGUYỄN VĂN BỐN từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ MẠNH HÙNG từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ MẠNH HÙNG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THANH LƯƠNG từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN THANH LƯƠNG từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ KHẮC BÌNH từ trần

Đồng chí Đại tá LÊ KHẮC BÌNH từ trần

Đồng chí Đại tá TÔ VĂN NHỊ từ trần

Đồng chí Đại tá TÔ VĂN NHỊ từ trần

Đồng chí Đại tá Hà Minh Tân từ trần

Đồng chí Đại tá Hà Minh Tân từ trần

Đồng chí Đại tá TRỊNH NGỰ từ trần

Đồng chí Đại tá TRỊNH NGỰ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN NGỌC TUẤN từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN NGỌC TUẤN từ trần