Yên Hòa - bình yên miền biên viễn

Yên Hòa - bình yên miền biên viễn

Cù lao quanh phố

Cù lao quanh phố

Giữ làng gốm cổ dưới chân núi Chư Yang Sin

Giữ làng gốm cổ dưới chân núi Chư Yang Sin

Ai về Trùng Khánh với tôi không?

Ai về Trùng Khánh với tôi không?