/quoc-phong-an-ninh
/quoc-phong-an-ninh
Tiếp tục xây dựng lực lượng Phòng không - Không quân vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ
go top