Già làng, chức việc chung sức tuyển quân

Già làng, chức việc chung sức tuyển quân

Học làm thầy

Học làm thầy

Thực túc binh cường ở Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2

Thực túc binh cường ở Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2photo

"Nhà trường đầu tiên" của chiến sĩ

Sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo

Sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng đào tạo

Công tác huấn luyện có sự đổi mới toàn diện và đạt nhiều kết quả

Công tác huấn luyện có sự đổi mới toàn diện và đạt nhiều kết quả

“Chìa khóa vàng” của những thành quả mới

“Chìa khóa vàng” của những thành quả mới

Trung đoàn 28: Đồng bộ giải pháp nâng cao đời sống bộ đội

Trung đoàn 28: Đồng bộ giải pháp nâng cao đời sống bộ đội

Mấy đề xuất xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Mấy đề xuất xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Chủ động nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Chủ động nâng cao chất lượng công tác hậu cần

Những người lính “canh rừng”

Những người lính “canh rừng”

Mãi còn lắng đọng

Mãi còn lắng đọng

Hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo”

Hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo”

Giảng viên say mê nghiên cứu khoa học

Giảng viên say mê nghiên cứu khoa học

Hiệu quả lớn nhưng cần nhiều giải pháp căn cơ, bền vững

Hiệu quả lớn nhưng cần nhiều giải pháp căn cơ, bền vững