/cuoc-thi-viet-cong-nghiep-quoc-phong-75-nam-xay-dung-va-phat-trien
/cuoc-thi-viet-cong-nghiep-quoc-phong-75-nam-xay-dung-va-phat-trien
Khắc họa hình tượng người lính thợ ngành công nghiệp quốc phòng
go top