/50-nam-thuc-hien-du-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh
/50-nam-thuc-hien-du-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh
Hội thảo, triển lãm chủ đề “50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
go top