Đây là văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh những giá trị tinh hoa về văn hóa, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người; thể hiện tâm nguyện, ý chí quyết tâm sắt đá, trách nhiệm, niềm tin mãnh liệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, những vấn đề cốt yếu về xây dựng Đảng, quan hệ giữa Đảng với nhân dân và định hướng toàn diện cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện công cuộc đổi mới và đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân như mong ước của Người.

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), ngay sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, trong Lễ truy điệu Bác tại trụ sở Bộ Công an (số 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội), đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã thay mặt toàn thể lực lượng CAND tuyên thệ: CAND đoàn kết và quyết tâm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

Năm mươi năm qua, Di chúc của Người đã truyền cho lực lượng CAND ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá và niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng; hun đúc trong các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước và tinh thần sẵn sàng xả thân, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng công an không ngừng phát triển, trưởng thành, có mặt trên mọi trận tuyến, cùng cả dân tộc kiên trì thực hiện thành công tâm nguyện cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất” (1).

Phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới, lực lượng CAND đã chủ động đổi mới các mặt công tác, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Chủ động mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia sâu rộng, hiệu quả các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, giải quyết các vấn đề quốc tế về phòng, chống tội phạm, phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đặc biệt, lực lượng CAND đã làm tốt vai trò tham mưu và trực tiếp thực hiện các biện pháp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta là một khối đoàn kết, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, như niềm tin mãnh liệt và sự mong mỏi của Người trước lúc đi xa.

Suốt chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, nhất là với Quân đội nhân dân, dựa vào nhân dân, gắn bó “máu thịt” với nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi điều mong muốn cuối cùng của Bác Hồ: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(2). Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về đức hy sinh, lòng dũng cảm, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, về rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong CAND đã đúc rút một số bài học kinh nghiệm quan trọng:

Thứ nhất, thấm nhuần sâu sắc những di huấn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng để xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành trọng trách, sứ mệnh của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, việc giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ CAND về nội dung, ý nghĩa to lớn của bản Di chúc là việc làm quan trọng hàng đầu, phải được chú trọng ở tất cả các cấp, do cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

Thứ hai, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ; đồng thời không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ ba, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước trong CAND và việc thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy CAND, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Chú trọng đánh giá đúng tình hình, phát huy ưu điểm, những nhân tố tích cực, đồng thời rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, tăng cường đoàn kết, sức mạnh để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác.

Thứ tư, phải đề cao trách nhiệm nêu gương, trước hết là của lãnh đạo cấp ủy và chỉ huy các cấp trong CAND, nhất là người đứng đầu công an đơn vị, địa phương. Ở cấp nào, đơn vị nào coi trọng, thực hiện tốt việc “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện theo di huấn của Người thì ở đó nội bộ đoàn kết, cán bộ, chiến sĩ vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tự hào trước những thành tựu của đất nước đã đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thấm nhuần ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và những di huấn của Người trong bản Di chúc, lực lượng CAND càng nhận thức sâu sắc hơn những khó khăn, thử thách và yêu cầu nhiệm vụ đang đặt ra, ra sức phát huy những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, kiên quyết khắc phục những mặt hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tâm nguyện của Bác trước lúc đi xa.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ huy và các biện pháp, giải pháp công tác để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy công an các cấp sau khi kiện toàn; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gần dân, sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, giữ vững từ bên trong với bảo vệ an ninh Tổ quốc từ xa, từ bên ngoài biên giới quốc gia.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp để bảo vệ an ninh, lợi ích của đất nước. Tích cực phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia và sự ổn định của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp và triển khai các biện pháp để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ đoàn kết thống nhất trong Đảng; bảo vệ việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Toàn thể tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ CAND nguyện kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; không ngừng nêu cao ý chí chiến đấu, thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ đã dạy CAND, lập nhiều thành tích, chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp quan trọng thực hiện lý tưởng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 Đại tướng, GS, TS TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tr29, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, tháng 2-2019

(2)  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tr32, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, tháng 2-2019