Hồ sơ

“Cá nhân chủ nghĩa đẻ ra hàng trăm tính xấu”

“Cá nhân chủ nghĩa đẻ ra hàng trăm tính xấu”

“... phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”

“... phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết”

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt"

"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân...”

"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”

“Chịu khó, chịu khổ là phương thuốc bổ cho tinh thần và lực lượng bộ đội”

“Chịu khó, chịu khổ là phương thuốc bổ cho tinh thần và lực lượng bộ đội”

"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”

"Tinh thần trách nhiệm"

“Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ...”

“Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ...”

“Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận...”

“Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận...”

Khắc ghi lời Bác

Khắc ghi lời Bác "Làm nghề gì cũng phải học"

 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”

“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”

“Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc”

“Chủ nghĩa xã hội là như mặt trời mới mọc”

“Bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa”

“Bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng cần đoàn kết hơn nữa”