Hồ sơ

Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí

Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí

“Văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng”

“Văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng”

“Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”

“Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”

“Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc”

“Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc”

“...Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm”

“...Chỉ có hai hạng người không mắc khuyết điểm”

 “Mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền”

“Mỗi người yêu nước đều phải làm tuyên truyền”

“Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam Bộ…”

“Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam Bộ…”

Để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác”

Để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác”

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết

“… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết"

“Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ”

“Cán bộ và bộ đội nhất định phải đi sát với nhân dân vì lực lượng của nhân dân là vô cùng mạnh mẽ”

“… Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời...”

“… Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời...”

“… Khen, chê phải đúng mức”

“… Khen, chê phải đúng mức”

“…Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức”

“…Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức”

“Chắc thắng mới đánh. Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan khinh địch...”

“Chắc thắng mới đánh. Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan khinh địch...”