Tại đây, Người giao cán bộ, công nhân nhà máy phải phấn đấu xây dựng nhà máy trở thành nhà máy kiểu mẫu, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1959, chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn sau này. Muốn vậy, Người căn dặn phải đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng hơn nữa; bởi tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc và lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng. Muốn làm tốt công tác tư tưởng, để cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương đến được với mọi người, động viên, khích lệ mọi người hăng hái, thi đua lao động, sản xuất, chiến đấu... thì phải làm tốt công tác tuyên truyền để cho tư tưởng được thông suốt; qua đó, để dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm; làm tốt công tác tuyên truyền sẽ không còn hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói riêng được cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong quân đội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, đã động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Càng trong khó khăn, gian khổ thì bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng được khẳng định, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

QĐND