Đây là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung xây dựng miền Bắc tiến lên CNXH và đẩy mạnh công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì có một số cán bộ, đảng viên của Đảng phai nhạt đạo đức cách mạng, biểu hiện kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại; lòng tham ham muốn danh lợi, địa vị cho riêng mình, không đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, không làm đúng với chính sách và nghị quyết của Đảng, lời nói không đi đôi với việc làm; xa rời quần chúng, không được quần chúng tin theo… đã gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vai trò quan trọng của phẩm chất đạo đức đối với người làm cách mạng, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên được giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, quyết tâm suốt đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; vì cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng; gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, lời nói đi đôi với việc làm, gặp việc khó không nản chí, đầu tàu làm trước để quần chúng noi theo, làm theo. 

Hiện nay, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, sự tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, những tiêu cực trong đời sống xã hội, đặc biệt là tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm... trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, qua đó càng làm cho Đảng nhận rõ hơn giá trị tư tưởng về lời của Bác Hồ và vai trò, tầm quan trọng của đạo đức cách mạng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng và lời Bác Hồ dạy, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội phải nhận thức sâu vai trò, tầm quan trọng về phẩm chất đạo đức cách mạng; thường xuyên tích cực học tập nâng cao năng lực, trình độ toàn diện; tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; quan tâm, gắn bó, kính trọng, giúp đỡ nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là mẫu hình tiêu biểu con người mới Việt Nam XHCN.

QĐND