Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, bằng sự cố gắng học tập, rèn luyện nghiêm túc, kiên trì, đạo đức cách mạng đã giúp cán bộ, đảng viên của Đảng luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng trong mọi thử thách, khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại vẫn không lùi bước; khi gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn, không tự đắc, tự mãn, không kiêu ngạo, không kèn cựa thiệt hơn; một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã và đang xuất hiện tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống… đang đặt ra yêu cầu cao đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, người quân nhân cách mạng phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi, gắn với thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, học tập và công tác hằng ngày. Quân nhân có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu học tập, rèn luyện để trau dồi đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trước sự xuyên tạc, kích động, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những tiêu cực xã hội, sự cám dỗ vật chất trong đời sống xã hội hiện nay, càng đòi hỏi quân nhân phải nghiêm túc, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời; dù đang công tác trong quân đội hay xuất ngũ hoặc chuyển lĩnh vực công tác khác cũng phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng phấn đấu giữ vững và phát huy hơn nữa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

QĐND