Ngày 24-12-1945, Việt Minh, Việt Nam Cách mạng đồng minh và Việt Nam Quốc dân Đảng đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự đoàn kết, củng cố mặt trận liên hợp quốc dân để tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Theo thỏa thuận chung, văn bản này không công bố, nhưng Báo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Quốc dân Đảng, đã công bố. Trước sự việc trên, phóng viên các báo đã phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nội dung có câu hỏi: "Cụ cho biết về vấn đề ngoại giao?". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”, thể hiện quan điểm của Người về mối tương quan chặt chẽ giữa hiệu quả của công tác ngoại giao với thế và lực của đất nước.

Quan điểm về công tác đối ngoại của Hồ Chí Minh đã được Đảng ta tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa và phát triển qua các kỳ đại hội. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là “đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật; đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng bao vây, cấm vận; trở thành thành viên của hơn 70 tổ chức khu vực và quốc tế; có quan hệ ngoại giao với 185 nước trong tổng số 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc, hơn 500 tổ chức phi chính phủ, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 đối tác, đối tác toàn diện với 10 đối tác trên thế giới, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố và không ngừng nâng cao trên trường quốc tế...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, mang tính đột phá, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy nhiều lĩnh vực hợp tác, ngăn ngừa xung đột, giải quyết các vấn đề an ninh đang nổi lên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế..., góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

QĐND