Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời điểm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ phải tự phê bình nghiêm túc với bản thân để sửa chữa khuyết điểm; nêu cao tinh thần học tập, huấn luyện, rèn luyện về mọi mặt, nhất là sức khỏe phải dẻo dai, ý chí quyết tâm cao, tác phong sâu sát, tỉ mỉ, đoàn kết thống nhất cao, sẵn sàng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ LLVT nghiêm túc tự phê bình, chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, sai sót; kiên trì, nhẫn nại, nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm sắt đá, đoàn kết một lòng, cùng với toàn Đảng, toàn dân chiến đấu thắng lợi, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm tròn nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hiện nay, cùng với những tác động tích cực, xu thế quốc tế hóa và hội nhập quốc tế đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Song mặt trái của nền kinh tế thị trường, đặc biệt là các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thực hiện "phi chính trị hóa" quân đội… đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải luôn giữ vững và phát huy cao độ truyền thống “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, SSCĐ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện với tinh thần “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu"; nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tự lực tự cường, mưu trí, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

QĐND