Hồ sơ

Trọng dân, vì lợi ích của dân

Trọng dân, vì lợi ích của dân

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thu hút nguồn lực kiều bào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Thu hút nguồn lực kiều bào xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Đổi mới công tác tuyên giáo - nhìn từ những kiến nghị ở cơ sở

Đổi mới công tác tuyên giáo - nhìn từ những kiến nghị ở cơ sở

Xây dựng chính sách đồng bộ cho phát triển công nghiệp quốc gia

Xây dựng chính sách đồng bộ cho phát triển công nghiệp quốc gia

Rèn luyện đạo đức cách mạng từ thực hành nêu gương

Rèn luyện đạo đức cách mạng từ thực hành nêu gương

Đột phá cải cách hành chính vì dân, gần dân

Đột phá cải cách hành chính vì dân, gần dân

Đánh giá đúng để quy hoạch và bổ nhiệm đúng cán bộ

Đánh giá đúng để quy hoạch và bổ nhiệm đúng cán bộ

Hợp tác, liên kết vùng để phát triển du lịch xanh

Hợp tác, liên kết vùng để phát triển du lịch xanh

Đồng Tháp sáng tạo đưa Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống

Đồng Tháp sáng tạo đưa Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống

Ứng dụng công nghệ hướng tới tăng trưởng xanh

Ứng dụng công nghệ hướng tới tăng trưởng xanh

Khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam

Khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp của Việt Nam

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng

Coi trọng nêu gương để nhân rộng điển hình

Coi trọng nêu gương để nhân rộng điển hình

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, đoàn kết dân tộc

Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, đoàn kết dân tộc

Phát huy vai trò của khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Phát huy vai trò của khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị

Thực hiện nêu gương “nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nêu gương “nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước đột phá từ những “nghị quyết xanh” ở Lâm Đồng

Bước đột phá từ những “nghị quyết xanh” ở Lâm Đồng