Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng”…

Để thực hiện hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng nêu trên, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã có nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, mang lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, một trong nhiều giải pháp trọng tâm trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ và LLVT Quân khu 3 thời gian qua là: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt để tạo sự lan tỏa và nhân rộng điển hình ở từng cơ quan, đơn vị và toàn quân khu.

Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ và LLVT Quân khu 3 luôn xác định rõ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa cơ bản lâu dài nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng. Vì vậy, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và thống nhất. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu 3 cụ thể hóa sát với mục đích, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, cùng với việc ban hành các chủ trương, giải pháp tạo tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ Đảng ủy Quân khu đến cấp ủy cơ sở đều xây dựng kế hoạch xác định cụ thể từng nội dung, từng vấn đề triển khai thực hiện theo từng năm, gắn với quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị sát với đặc điểm, địa bàn.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 không chỉ quan tâm đến các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, mà đặc biệt chú trọng đến các biện pháp hết sức cụ thể. Nghĩa là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT Quân khu 3 không dừng lại ở những vấn đề mang tính định tính, mà được lượng hóa bằng hệ thống các tiêu chí, các quy định cụ thể, rõ ràng gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân. Vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Quân khu 3 không những bảo đảm được tính thực chất, trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, mà còn tạo được sự chuyển biến rõ nét trong bồi dưỡng kiến thức, xây dựng niềm tin, xác định trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thực sự tạo ra nền tảng vững chắc để LLVT Quân khu 3 hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Để thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác một cách liên tục, hiệu quả, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ở từng cấp để cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất. Sau từng đợt kiểm tra, từng buổi kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng đều ban hành kết luận nêu rõ những mặt đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, xác định cụ thể chủ trương, giải pháp và thời gian khắc phục những hạn chế. Đặc biệt, thông qua thực hiện chế độ giao ban chỉ huy, giao ban chuyên ngành, cấp ủy các cấp mà trực tiếp là bí thư cấp ủy, người chỉ huy phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong LLVT quân khu.

Cùng với việc nhân rộng mô hình, cách làm hay thông qua các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, một trong những kinh nghiệm đã mang lại hiệu quả cao trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Quân khu 3 thời gian qua là việc phát huy tốt các hình thức tuyên truyền. Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng không những phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; mà còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, diễn đàn, trao đổi với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết lập công”; “Phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Báo và Truyền hình Quân khu 3 đã phối hợp chặt chẽ với các báo và đài phát thanh-truyền hình của 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn xây dựng chuyên mục tuyên truyền về những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình tốt, cách làm hay của LLVT Quân khu 3 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với chủ trương nhất quán, xuyên suốt cùng nhiều cách làm hết sức sáng tạo và sát thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Quân khu 3 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua việc thực hiện đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tiến bộ; đoàn kết, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị, mối quan hệ đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT quân khu không ngừng được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT quân khu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kế thừa những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Theo đó, việc triển khai thực hiện được hướng mạnh về cơ sở, xây dựng các chủ trương, giải pháp phát huy cao nhất quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt cho bộ đội, đẩy mạnh và tăng cường củng cố mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân trên địa bàn và từng vị trí đóng quân. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh chốn Đảng. Trước hết, LLVT quân khu tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, sẵn sàng cơ động không để bị động bất ngờ khi có các tình huống xảy ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng nguyên tắc các khâu, các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đánh giá, phân tích rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị nhằm chuẩn bị có chất lượng dự thảo văn kiện phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng của LLVT quân khu giai đoạn 2014-2019.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Thấm nhuần quan điểm, tư tưởng đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 tiếp tục nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện hiệu quả từng nội dung, từng phần việc, tạo thành phong trào tự nguyện, tự giác trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác của mỗi người.

Trung tướng NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3