/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day/p/7
/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day
Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu
go top
<