Hồ sơ
“Nếu không có mẹ sẽ không có tôi ngày hôm nay!”

“Nếu không có mẹ sẽ không có tôi ngày hôm nay!”