Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Những người bạn Nga vẹn nghĩa bên Người

Cách mạng Tháng Mười Nga qua con mắt nhà báo Mỹ

Cách mạng Tháng Mười Nga qua con mắt nhà báo Mỹ

Biểu tượng của tình hữu nghị

Biểu tượng của tình hữu nghị

Tình sâu, nghĩa nặng

Tình sâu, nghĩa nặng

Sự mở đầu thời kỳ chủ nghĩa xã hội hiện thực

Sự mở đầu thời kỳ chủ nghĩa xã hội hiện thực

Sáng mãi ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười

Sáng mãi ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười

Kiên định, sáng tạo trên con đường giải phóng theo ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười

Kiên định, sáng tạo trên con đường giải phóng theo ngọn cờ Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại với cách mạng Việt Nam

Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng XHCN

Quan điểm của V.I.Lênin về vai trò phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng XHCN

Nghệ sĩ Nga-Việt ngân vang “Bản hùng ca Tháng Mười”

Nghệ sĩ Nga-Việt ngân vang “Bản hùng ca Tháng Mười”

 Niềm tự hào và những bài học quý báu đối với cách mạng Việt Nam

Niềm tự hào và những bài học quý báu đối với cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Cách mạng Tháng Mười và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới

Vai trò của phụ nữ trong Cách mạng Tháng Mười

Vai trò của phụ nữ trong Cách mạng Tháng Mười

Những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng đất nước

Những bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng đất nước

Giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga

Giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga

Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học còn nguyên giá trị về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân