Nỗ lực thực hiện chính sách ổn định dân cư

Nỗ lực thực hiện chính sách ổn định dân cư

Ổn định dân di cư tự do ở Krông Bông

Ổn định dân di cư tự do ở Krông Bông


Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

Hiệu quả từ nguồn vốn vay tín dụng

Ổn định đời sống cho đồng bào du canh, du cư

Ổn định đời sống cho đồng bào du canh, du cư

Đưa thông tin pháp luật đến với phụ nữ dân tộc thiểu số

Đưa thông tin pháp luật đến với phụ nữ dân tộc thiểu số

Giải bài toán giảm nghèo ở Ja Lú

Giải bài toán giảm nghèo ở Ja Lú

Thực hiện tốt công tác dân tộc ở huyện Pác Nặm

Thực hiện tốt công tác dân tộc ở huyện Pác Nặm

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Hỗ trợ tái canh vườn cà phê già cỗi

Hỗ trợ tái canh vườn cà phê già cỗi

Chăm lo đời sống đồng bào La Ha

Chăm lo đời sống đồng bào La Ha

Hưởng lợi từ nhận khoán bảo vệ rừng

Hưởng lợi từ nhận khoán bảo vệ rừng

Kéo các điểm xa về gần

Kéo các điểm xa về gần

“Bò giống thiện nguyện” hỗ trợ hộ nghèo

“Bò giống thiện nguyện” hỗ trợ hộ nghèo