Độc đáo nghi lễ mát nhà của người Mường

Độc đáo nghi lễ mát nhà của người Mường

Gieo chữ bản vùng cao Tây Bắc

Gieo chữ bản vùng cao Tây Bắc

Con nuôi của bộ đội Quế Phong

Con nuôi của bộ đội Quế Phong

Hướng về cơ sở, giúp dân thiết thực

Hướng về cơ sở, giúp dân thiết thực

Sức sống mới ở vùng đồng bào Công giáo

Sức sống mới ở vùng đồng bào Công giáo

Lớp học đặc biệt ở bản Nặm Ún

Lớp học đặc biệt ở bản Nặm Ún

Ngôi nhà thứ hai của trẻ em nghèo nơi biên giới

Ngôi nhà thứ hai của trẻ em nghèo nơi biên giới

Độc đáo lễ hội Nàng Hai

Độc đáo lễ hội Nàng Hai

Tiết kiệm lương để giúp trẻ khuyết tật

Tiết kiệm lương để giúp trẻ khuyết tật

Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng quê hương

Đồng bào Công giáo chung sức xây dựng quê hương

Nghề đan lát của người Tày ở Quang Trọng

Nghề đan lát của người Tày ở Quang Trọng

Chú trọng chất lượng y tế cơ sở ở Yên Châu

Chú trọng chất lượng y tế cơ sở ở Yên Châu

Mô hình thiết thực của phụ nữ xã Tham Đôn

Mô hình thiết thực của phụ nữ xã Tham Đôn

Mô hình thoát nghèo tiêu biểu của dân quân người Khmer

Mô hình thoát nghèo tiêu biểu của dân quân người Khmer

Cùng giúp phụ nữ thoát nghèo

Cùng giúp phụ nữ thoát nghèo

Thu nhập ổn định từ cây lục bình

Thu nhập ổn định từ cây lục bình