Diện ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

Diện ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Hỏi-đáp pháp luật: Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên để có thể bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hỏi-đáp pháp luật: Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng có ngành đào tạo giáo viên để có thể bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hỏi-đáp pháp luật: Nhiệm vụ của các tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú được quy định như thế nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Nhiệm vụ của các tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh dân tộc nội trú được quy định như thế nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức triển khai thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Tổ chức triển khai thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng ghép giới

Hỏi-đáp pháp luật: Phát triển và nhân rộng mô hình tiết kiệm và tín dụng tự quản để tăng cường tiếp cận tín dụng, cải thiện cơ hội sinh kế, tạo cơ hội tạo thu nhập và lồng ghép giới