Hỏi-Đáp pháp luật: Những đối tượng nào thuộc diện ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người?

Hỏi-Đáp pháp luật: Những đối tượng nào thuộc diện ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người?

Nội dung thực hiện xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian

Nội dung thực hiện xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian

Những đối tượng thuộc diện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới trong thực hiện Chương trình 1719?

Những đối tượng thuộc diện được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại khu vực biên giới trong thực hiện Chương trình 1719?

Những đối tượng nào được thụ hưởng chính sách xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số?

Những đối tượng nào được thụ hưởng chính sách xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số?

Những đối tượng nào thuộc diện được thụ hưởng dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số?

Những đối tượng nào thuộc diện được thụ hưởng dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số?

Hỏi-đáp pháp luật: Đối tượng thụ hưởng chính sách xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng di dân tái định cư được quy định như thế nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Đối tượng thụ hưởng chính sách xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, vùng di dân tái định cư được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp pháp luật: Mức thù lao hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số

Hỏi - đáp pháp luật: Mức thù lao hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số

Quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể

Quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tập huấn truyền dạy văn hóa phi vật thể

Hỏi-đáp pháp luật: Trình tự, thời gian xét duyệt chi trả hỗ trợ học tập với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số như thế nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Trình tự, thời gian xét duyệt chi trả hỗ trợ học tập với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số như thế nào?

Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hưởng mức hỗ trợ học tập như thế nào?

Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hưởng mức hỗ trợ học tập như thế nào?

Diện ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

Diện ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức

Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Điều kiện tổ chức dạy học tiếng dân tộc thiểu số