Tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về nền kinh tế thị trường XHCN trong tình hình mới

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về nền kinh tế thị trường XHCN trong tình hình mới

Phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nắm vững những vấn đề cốt yếu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Nắm vững những vấn đề cốt yếu trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí quân đội cần tiếp tục đi đầu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Báo chí quân đội cần tiếp tục đi đầu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái: 
Việt Nam phản bác thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền

Bản tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái: Việt Nam phản bác thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền