Giới thiệu truyện ký về Đại tá, phi công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy

Giới thiệu truyện ký về Đại tá, phi công, Anh hùng Lực lượng trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy