Việc Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là thiếu khách quan

Việc Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là thiếu khách quan