14.457 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1-2023

14.457 ô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 1-2023

14.360 xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7

14.360 xe ô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 7

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 8

Lượng ô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh trong tháng 8