Mỹ để ngỏ khả năng công bố một số tài liệu mật về vụ khủng bố 11-9

Mỹ để ngỏ khả năng công bố một số tài liệu mật về vụ khủng bố 11-9