Ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số

Ưu tiên tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số

Tập trung mọi nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Tập trung mọi nguồn lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

  Trang bị kỹ năng làm du lịch sinh thái cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Trang bị kỹ năng làm du lịch sinh thái cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số

Phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số