Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ lập hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945?

Pháp luật quy định như thế nào về căn cứ lập hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945?

Ngày 19-8-1945: Cách mạng Tháng Tám thành công

Ngày 19-8-1945: Cách mạng Tháng Tám thành công

Dấu ấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Dấu ấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao từ Cách mạng Tháng Tám và lãnh tụ Hồ Chí Minh

Sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao từ Cách mạng Tháng Tám và lãnh tụ Hồ Chí Minh

Dấu son lịch sử trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Dấu son lịch sử trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám