Những ngày Tết ở đảo Bạch Long Vĩ

Những ngày Tết ở đảo Bạch Long

Tết sớm cùng huyện đảo Bạch Long Vĩ

Tết sớm cùng huyện đảo Bạch Long

Kịp thời bay cấp cứu bệnh nhân trên đảo Bạch Long Vĩ

Kịp thời bay cấp cứu bệnh nhân trên đảo Bạch Long