Ngày 19-9-1954: Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Ngày 19-9-1954: Bác Hồ căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Ngày 2-9-1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 2-9-1945: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 31-8-1945: Bác Hồ sửa chữa lần cuối cùng văn bản Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 31-8-1945: Bác Hồ sửa chữa lần cuối cùng văn bản Tuyên ngôn Độc lập

Xứng danh người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ

Xứng danh người lính cận vệ bên Lăng Bác Hồ

Quận Tây Hồ đón bằng di tích quốc gia nơi Bác Hồ ở và làm việc

Quận Tây Hồ đón bằng di tích quốc gia nơi Bác Hồ ở và làm việc

Ngày 23-8-1925: Bác Hồ căn dặn “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”

Ngày 23-8-1925: Bác Hồ căn dặn “Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc”