Xuất nhập khẩu Việt Nam sẵn sàng

Xuất nhập khẩu Việt Nam sẵn sàng "bứt tốc", vượt mốc 660 tỷ USD

Tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD

Tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD

Tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 53,5 tỷ USD

Tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 53,5 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 54,57 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 54,57 tỷ USD

Tổng giá trị xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8 đạt 24,1 tỷ USD

Tổng giá trị xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8 đạt 24,1 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 53,5 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 53,5 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa nửa tháng 7 đạt 27,39 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa nửa tháng 7 đạt 27,39 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu 2 quý đầu năm đạt hơn 317 tỷ USD

Tổng trị giá xuất nhập khẩu 2 quý đầu năm đạt hơn 317 tỷ USD

6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 317,66 tỷ USD

6 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 317,66 tỷ USD