Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân tỉnh Tiền Giang

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân tỉnh Tiền Giang

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Vùng 4 Hải quân ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3Vùng 4 Hải quân ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng ngư dân Bình Thuận

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng ngư dân Bình Thuận

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân huyện đảo Phú Quý

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân huyện đảo Phú Quý

Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nỗ lực thực thi pháp luật trên biển

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nỗ lực thực thi pháp luật trên biển