Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết nguyên lãnh đạo Quốc hội, cán bộ nghỉ hưu của Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết nguyên lãnh đạo Quốc hội, cán bộ nghỉ hưu của Văn phòng Quốc hội