Việt Nam sẽ đề xuất nhiều nội dung quan trọng giải quyết vấn đề người di cư và tị nạn

Việt Nam sẽ đề xuất nhiều nội dung quan trọng giải quyết vấn đề người di cư và tị nạn

Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề người tị nạn

Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề người tị nạn