Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Nâng cao khả năng, chủ động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chủ động ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Chủ động ứng phó hiệu quả với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Diễn tập quốc tế ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia

Huy động hơn 1.100 lượt người ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Huy động hơn 1.100 lượt người ứng phó các sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn