Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được Tổng công ty Đông Bắc quán triệt và thực hiện tốt

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được Tổng công ty Đông Bắc quán triệt và thực hiện tốt