Agribank

Agribank "Thắp sáng đường quê" ở Tuyên Quang

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Canon Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” 2022

Chung tay thắp sáng đường quê

Chung tay thắp sáng đường quê

Các công trình “thắp sáng đường quê”

Các công trình “thắp sáng đường quê