Sáng tạo những tác phẩm sân khấu thể hiện khát vọng cao đẹp của dân tộc

Sáng tạo những tác phẩm sân khấu thể hiện khát vọng cao đẹp của dân tộc