Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Nghiệm thu Đề tài cấp Quốc gia Nghiên cứu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Nghiệm thu Đề tài cấp Quốc gia Nghiên cứu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Bình chọn VIDEO giới thiệu “Đội quân Văn hóa” cho Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2022

Bình chọn VIDEO giới thiệu “Đội quân Văn hóa” cho Đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam tại Army Games 2022