Hội nghị công bố quyết định kiểm toán tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Hội nghị công bố quyết định kiểm toán tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Giới thiệu Hội thảo “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Giới thiệu Hội thảo “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam: Chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

 Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kính báo

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kính báo

Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh vào giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Tổng công ty Thái Sơn

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Tổng công ty Thái Sơn

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim về 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và giải phóng miền Nam

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1