Quân đoàn 1 chuẩn bị tốt mọi mặt cho năm huấn luyện 2022

Quân đoàn 1 chuẩn bị tốt mọi mặt cho năm huấn luyện 2022

Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1): Tích cực chuẩn bị, phấn đấu huấn luyện giỏi

Trung đoàn 165 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1): Tích cực chuẩn bị, phấn đấu huấn luyện giỏi

Quân đoàn 1 kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu

Quân đoàn 1 kết hợp huấn luyện với rèn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu

Ngày 27-12-1950: Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 312, Quân đoàn 1

Ngày 27-12-1950: Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 312, Quân đoàn 1

Quân đoàn 1: Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện

Quân đoàn 1: Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện