Nhật ký ASIAD 2014: Quách Thị Lan giành HCB 400m

Nhật ký ASIAD 2014: Quách Thị Lan giành HCB 400m