Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội

Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội báo công dâng Bác

Đoàn đại biểu Phụ nữ Quân đội báo công dâng Bác

Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong quân đội

Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong quân đội

 “Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương”

Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương”

Phụ nữ Quân đội trao 1.050 suất quà tặng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phụ nữ Quân đội trao 1.050 suất quà tặng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phụ nữ Quân đội trao 800 suất quà tặng các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phụ nữ Quân đội trao 800 suất quà tặng các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19