Tiếp tục quan điểm kiên trì, kiên quyết, liên tục trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục quan điểm kiên trì, kiên quyết, liên tục trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Phòng, chống tham nhũng với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng

Công tác phòng, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng

Chú trọng phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Chú trọng phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng